Sklep internetowy

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową „www.grupad5.pl/sklep”, zwany dalej „Sklep” jest Grupa D5 Sp. z o.o., wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000399205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 5110288588.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@grupad5.pl, nr telefonu: 730100603,
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie „www.grupad5.pl/sklep”,
5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się  w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem „www.grupad5.pl/sklep”, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
2. Właściciel – Grupa D5 Sp. z o. o., wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 00000399205 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 5110288588.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
10. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
• dostęp do sieci Internet;
• adres poczty email.
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowy ma Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem  „sklep.sano.pl”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V Regulaminu.
5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
6. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
• dostępu do statusu oraz historii zamówień;
• otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
• informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
• zamówienia produktu;
• zmiany swoich danych;
• zmiany swojego hasła;
• sprawdzenia swojego zamówienia.
9. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody właściciela.
11. Zarówno Klient, który złoży zamówienie w sposób wskazany w pkt. 9, jak i zarejestrowany na stronie sklepu, otrzyma informacje dotyczące stanu zamówienia.
V. Realizacja zamówień
1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
3. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania,
• wybór formy płatności;
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Potwierdzam zakup”;
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
5. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzenia statusu realizacji zamówienia.
6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
• wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@grupad5.pl,
• dzwoniąc pod nr 730100603,
7. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 6, tzn. dokona zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu, ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
8. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 6, powinien podać:
• nazwę i ilość produktów;
• imię i nazwisko odbiorcy;
• dokładny adres dostawy;
• numer telefonu kontaktowego;
• adres e-mail zamawiającego.

VI. Forma płatności
Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:
1. przelew;
2. za pobraniem.

VII. Ceny
1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty (brutto). Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
1. Termin dostawy jest  ustalany w sposób indywidualny w potwierdzeniu zamówienia.
2. Maksymalny termin dostawy w stosunku do Konsumenta trwa do 30 dni, chyba że, w sposób indywidualny został z Konsumentem ustalony dłuższy termin dostawy. W razie przekroczenia terminu, Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.
5. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
6. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzenia towaru i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
7. Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.
8. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia klient  otrzyma od sprzedawcy fakturę VAT na adres mailowy użyty do rejestracji konta klienta.
9. Przy wartości zamówienia minimum 300 zł dla produktów pudełkowych lub 500 kg produktów workowanych można łączyć wszystkie produkty w dowolnych ilościach i zostaną one wysłane na koszt sprzedawcy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 300 zł lub 500kg sprzedawca dolicza koszt wysyłki.

IX. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie wg wzoru określonego w punkcie 7 oraz dokonując zwrotu zakupionego towaru. Oświadczenie wraz z produktem należy wysłać na adres: Grupa D5 Sp. z o.o. Rzężawy ul. Jagiełły 64 09-300 Żuromin. Oświadczenie może być także wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@grupad5.pl.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: : Grupa D5 Sp. z o.o. Rzężawy ul. Jagiełły 64 09-300 Żuromin.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)
• świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• świadczeń, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu przez Kupującego,
• świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

X. Prawo Konsumenta do rękojmi
1. Produkty z działu oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana m.in.
• listownie na adres: Grupa D5 Sp. z o.o. Rzężawy ul. Jagiełły 64 09-300 Żuromin,
• elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@grupaD5.pl
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub ma możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”.

XIII. Pozostałe
1. Regulaminy są dostępne pod adresem: „sklep.grupad5.pl”
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
• Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
•  Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
platforma Online Disputes Resolution (ODR) dostępna pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr
4. Jeżeli Klientem jest  Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Grupy D5.